Obchodné podmienky Domov // Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla

Prenajímateľ: P & J Center, Vilová 9, 85101 Bratislava IČO: 36 656 356, IČDPH: SK 2022217010 Č. účtu: 262 776 9138/1100 Tatra Banka Tel.: +421 903 711 344, mail: info@auto-karavan.sk

 1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla ( ďalej len VOP ) spolu s cenníkom za prenájom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme obytného vozidla. Dohoda o cene prenájmu, musia byť upravené písomne a to v dvoch vyhotoveniach a každá strana obdrží jeden takýto exemplár. Všetky vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka.
 1. Doba nájmu obytného vozidla je minimálne 3 dni mimo sezóny. V sezóne od 1.6. do 30.9. je minimálna doba prenájmu vozidla 7 dní. Každý nájomca ku dňu prebratia obytného vozidla, ako i vodič (i) vozidla musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu dvoch rokov a dosiahnutý vek minimálne 25. rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný preukaz) alebo cestovný pas. Všetci šoféri, ktorí budú viesť obytné vozidlo musia byť zapísaný v zmluve o prenájme. Preukaz totožnosti a platné vodičské preukazy sa predložia pri ku dňu podpisu zmluvy o nájme obytného vozidla. Nájomca je povinný sa preukázať aspoň jednou faktúrou, vystavenú na trvalú adresu (napr. voda, plyn, elektrina, mobilný telefón a podobne).
 1. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 3 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak sú platitelia DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, plnú moc notársky overenú.
 1. Obytné vozidlo sa nájomcovi odovzdáva po vzájomne dohodnutom čase a v areály firmy prenajímateľa obytných vozidiel. V prípade na inom miesta prebratia, je to už na individuálnej dohode, ktorá bude spísaná písomne v Zmluve o prenájme obytných vozidiel. Prenajímateľ predloží pri odovzdaní obytného vozidla nájomcovi preberací protokol, zmluvu o prenájme spolu s VOP. Obytný automobil sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia I ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.
 1. Obytné vozidlo sa odovzdáva nájomcovi komplet skontrolované, vyčistené (interiér, exteriér, pripravené WC, plná nádrž na vodu, náplň propán – butánová fľaša 2 x 10 kg, vyprázdnené odpadové nádrže na vodu) a s príslušnými platobnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako aj s diaľničnou známkou pre SR a doplnenými prevádzkovými kvapalinami. Cesty do mimoeurópskych krajín, musia byť odsúhlasené prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané. Obytné vozidlo sa odovzdáva s plnou nádržou pohonných hmôt a tak isto sa vracia s plnou nádržou pohonných hmôt . V opačnom prípade budú doúčtované pohonné hmoty, resp. odpočítané s kaucie. Náklady za rozdiel ceny v palive, podľa platného cenníka jednotlivých čerpacích staníc znáša nájomca, nakoľko je povinný vrátiť vozidlo s plnou palivovou nádržou.
 1. Prenajímateľ odovzdáva obytné vozidlo s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy (ako napr.: používanie WC a kúrenia, a pod.), ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie vozidla a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný s touto dobou počítať.
 1. Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel. Vozidlo vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme obytného automobilu, najneskôr však do 18:00 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC, rovnako ako v stave pri jeho preberaní do prenájmu.
 1. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Taktiež vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. V kabíne ako i v celom obytnom automobile nie je dovolené fajčiť.
 1. Rezerváciu obytného vozidla na daný termín je možné vykonať telefonicky, emailom a je platná 3 dni. Telefonickú objednávku je nutné potvrdiť aj emailom. Záloha na rezerváciu prenájmu obytného vozidla vo výške 30% z celkovej ceny je splatná do 5 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa ( uvedený v týchto VOP) sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa sa rezervácia stane záväznou. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje nájomcu, budúceho nájomcu a vráti mu všetky poplatky. Celková suma nájmu je uhradená na účet prenajímateľa. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. číslo účtu 262 776 9138/1100, IBAN SK 20 1100 0000 00262 776 9138, BIC – SWIFT: TATRSKBX
 1. Celková suma nájmu je hradená na účet prenajímateľa. Na základe požiadavky budúceho nájomcu je vyfakturovaná v splatnosti 21. dní pred začatím nájmu. ‐€, kaucia sa vypláca prenajímateľovi v deň pri prebratí vozidla v hotovosti . V prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami, (ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu) ako i krytia nákladov pri vrátení obytného automobilu ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní obytného vozidla späť prenajímateľovi za zmluvnú pokutu.
 • nevyčistený interiér a jeho súčasti: 50,- €
 • nevyčistená nádrž na WC: 50,-€
 • nedotankovaná palivová nádrž: 10,-€ (plus pohonné hmoty)
 • nadmerné znečistenie exteriéru vozidla: 100,-€
 • nevyčistená chladnička alebo mraziaci box 20,-€
 • neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí vozidla sú hradené v plnej výške

Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného automobilu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Kaucia je účtovaná v hotovosti v deň prevzatia obytného automobilu a celková suma za prenájom je vyplatená 21 dní pred začatím stanoveného nájmu, ak sa prenajímateľ s nájomcom nedohodli inak. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

 1. Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:
 • do 45 dní ku dňu prevzatia: 30% z celkovej sumy za prenájom
 • od 45 do 30 dní ku dňu prevzatia 40% z celkovej sumy za prenájom
 • od 14 do 30 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom
 • od 7 dní do dňa prevzatia: 80% z celkovej sumy za prenájom
 • ku dňu začatia 90% z celkovej sumy za prenájom.
 • pri predčasnom vrátení vozidla zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu.
 1. V prípade objektívnej príčiny na strane nájomcu (choroba, úraz atď.) znemožňujúcej začatie čerpania predmetu nájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo posúdiť relevantnosť objektívnej príčiny a jej doklad a v prípade špekulácie túto neuznať. Objektívnu príčinu je nutné preukázať. V prípade objektívnej príčiny ponúkame nájomníkovi:
 • vybrať si iný voľný termín prenájmu
 • vrátenie polovice rezervačného poplatku

Tento bod sa nevzťahuje na predčasné ukončenie nájmu – vrátenie vozidla pre uplynutím dohodnutej doby nájmu.

 1. Pri nedodržaní termínu vrátenia ( z iných dôvodov ako technická porucha na obytnom automobile brániaca bezpečnému presunu vozidla do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia obytného automobilu 200,-€. V prípade predčasného vrátenia obytného automobilu prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.
 1. Nájomca uhrádza všetky ďalšie a ostatné náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.
 1. Nájomca prehlasuje, že auto nebude prenajaté druhej osobe, využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle tejto VOP, ako aj tretej strane. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy – polepenie, vŕtanie, šróbovanie atď. Nájomca zodpovedá za to, že v auto karavane nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu vozidla, je potrebné konzultovať s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka) nájomca si odloží doklad o nákupe, tento mu bude preplatený. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny ( napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).
 1. Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu obytného vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.
 1. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP, bod 7,15,16 je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. dní od doručenia výzvy.
 1. V prípade poškodenia obytného automobilu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:
 • privolať políciu
 • zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami a menami svedkov, vytvoriť fotodokumentáciu
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany
 • telefonicky kontaktovať prenajímateľa
 1. V prípade odcudzenia automobilu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného automobilu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.
 1. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí obytného automobilu a jeho súčasti nájomca obratom telefonicky kontaktuje prenajímateľa, ktorý bude informovať nájomcu pokynmi o postupe. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.
 1. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, nie z vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.
 1. Nájomca a prenajímateľ svojím podpisom týchto VOP potvrdzujú, že si prečítali a porozumeli ustanoveniam a podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky vyplývajúce pre nich z týchto VOP, pripájajú svoje podpisy a zároveň vyhlasujú, že tieto VOP neboli podpísané za nevýhodných podmienok alebo v tiesni.